Bản tin xã Trung Hiếu

Bản tin huyện Vũng Liêm

Cải cách hành chính

Thông báo - Thư mời

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 06-10.03.2023 (09/03/2023)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 20-24/02/2023 (24/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 20-24/02/2023 (24/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 13-17.02.2023 (14/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 06-10.02.2023 (08/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 30-05/02/2023 (03/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH TỪ NGÀY 02-06.01.2023 (03/02/2023)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA TTUB TỪ NGÀY 24 ĐẾN NGÀY 28/10/2022 (26/10/2022)
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 (24/10/2022)
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 (20/10/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ (từ ngày 17/10 đến 21/10/2022 (19/10/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ (13/10/2022)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ (11/10/2022)
Lịch công tác tuần của CT và các PCT xã Trung Hiếu (07/10/2022)
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (23/09/2022)
<< < 1 > >> 
Lượt truy cập:
27484
ipv6 ready